جوایز تورنمنت های اصلی جشنواره

مسابقات تیمی

تیم اول : 5 میلیون تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

تیم دوم : 2 میلیون تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

تیم سوم :  بسته ی جوایز غیر نقدی msi

 تیم اول : 2 میلیون تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

تیم دوم : 1 میلیون تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

مسابقات انفرادی

نفر اول : 1 میلیون و پانصد هزار تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

نفر دوم : پانصد هزار تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

نفر اول : 1 میلیون و پانصد هزار تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

نفر دوم : پانصد هزار تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

نفر اول : 1 میلیون و پانصد هزار تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

نفر دوم : پانصد هزار تومان + بسته ی جوایز غیر نقدی msi

جوایز مسابقات روزانه ( مینی تورنمنت ها )

جوایز مسابقات روزانه بعد از شروع جشنواره اعلام می شود.